در عصر جدید ســازمان‌ها نیازمنــد استفاده از ظرفیت رســانه‌های نوین بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود شده‌اند. یکــی از مهم‌تریــن ایــن رســانه‌ها پورتــال اینترنتــی اســت کــه عمدتــا شــرکت‌ها و سازمان‌ها جهــت ســهولت در معرفی ســازمان خــود از ایــن رسانه اســتفاده می‌کننــد. معرفی ســازمان، ابــزار ارتباطــی سریع و موثر، مدیریت ارتبــاط بــا مخاطبیــن، مسیر رســمی خبــری، معرفــی محصــولات و خدمات، ابــزار بازاریابــی و فــروش، ایجــاد نقطــه دسترســی و درگاه الکترونیکــی بــه ســرویس‌های نرم‌افــزاری درون سازمانی، مدیریــت تعامــلات درون و بــرون ســازمانی از مهمترین کارکردهای رسانه‌های تحت وب (وب مدیا) است. مهمترین پروژه‌هایی که من در این خصوص اجرا کرده‌‌ام عبارت است از:

  • مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی شرکت پتروشیمی جم.
  • مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی شرکت پتروشیمی جم صنعت‌کاران.
  • مدیریت پروژه پورتال درون و برون سازمانی برای هلدینگ انرژی سپهر.
  • مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی پتروشیمی سیراف.
  • مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی دنا.
  • مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی سبلان.
  • مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی لاوان.
  • مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی سیتکو.